menu
ค้นหา
สต๊อกสินค้า
ใกล้หมด รูปภาพของ L9470_1.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE
NACHI / นาชิ

L9470_1.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_0100

(0)
฿1,251
NACHI / นาชิ

L9470_1.5MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_0150

(0)
฿1,251
NACHI / นาชิ

L9470_3.5MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_0350

(0)
฿1,639
ใกล้หมด รูปภาพของ L9470_5.5MM X'S HARD MILL2-FLUTE
NACHI / นาชิ

L9470_5.5MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_0550

(0)
฿1,969
ใกล้หมด รูปภาพของ L9470_7.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE
NACHI / นาชิ

L9470_7.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_0700

(0)
฿2,250
NACHI / นาชิ

L9470_9.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_0900

(0)
฿2,958
ใกล้หมด รูปภาพของ L9470_11.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE
NACHI / นาชิ

L9470_11.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_1100

(0)
฿3,861
NACHI / นาชิ

L9470_16.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_1600

(0)
฿7,178
NACHI / นาชิ

L9470_18.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_1800

(0)
฿10,942
ใกล้หมด รูปภาพของ L9470_20.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE
NACHI / นาชิ

L9470_20.0MM X'S HARD MILL2-FLUTE

NA9470_2000

(0)
฿11,989
NACHI / นาชิ

L9472_13.0MM X'S MILL 4-FLUTE

NA9472_1300

(0)
฿5,471
ใกล้หมด รูปภาพของ L9472_16.0MM X'S MILL 4-FLUTE
NACHI / นาชิ

L9472_16.0MM X'S MILL 4-FLUTE

NA9472_1600

(0)
฿9,399
ใกล้หมด รูปภาพของ L9472_18.0MM X'S MILL 4-FLUTE
NACHI / นาชิ

L9472_18.0MM X'S MILL 4-FLUTE

NA9472_1800

(0)
฿12,174
สินค้าหมด รูปภาพของ L9388_12.0MM X'S MILL GEO LONG
NACHI / นาชิ

L9388_12.0MM X'S MILL GEO LONG

NA9388_1200

(0)
฿5,713
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_0.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_0.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0050

(0)
฿2,134
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_0.75MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_0.75MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0075

(0)
฿2,134
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_1.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_1.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0100

(0)
฿2,134
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_1.25MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_1.25MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0125

(0)
฿2,406
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_1.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_1.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0150

(0)
฿2,289
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_2.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_2.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0200

(0)
฿2,289
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_2.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_2.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0250

(0)
฿2,561
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_3.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_3.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0300

(0)
฿2,580
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_3.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_3.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0350

(0)
฿3,075
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_4.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_4.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0400

(0)
฿3,298
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_4.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_4.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0450

(0)
฿4,326
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_5.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_5.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0500

(0)
฿4,152
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_5.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_5.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0550

(0)
฿5,316
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_6.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_6.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0600

(0)
฿5,335
สินค้าหมด รูปภาพของ L9278R_6.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)
NACHI / นาชิ

L9278R_6.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0650

(0)
฿6,266
NACHI / นาชิ

L9278R_7.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE)

NA9278_R0700

(0)
฿8,196

ดอกเอ็นมิลล์ทังสเตนคาร์ไบต์ เอ็กซ์ มิลล์

กรองข้อมูล

แบรนด์